Användarvillkor

Denna version av Användarvillkoren gäller från den 2024-01-01.

Wheelaway är en auktionstjänst online för försäljning av bilar (“Tjänsten”). Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) reglerar användningen av Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls av Alltvex Sverige AB, org. nummer 559384-7766 (“WheelAway”) och Alltvex Oy, org. nummer 2669142-8. Användarvillkoren gäller för alla som använder Tjänsten, både privatpersoner och företag, oavsett om du är här för att bara titta runt eller om du använder Tjänsten för att sälja eller buda på en bil. Utöver Användarvillkoren regleras din användning av Tjänsten av personuppgiftspolicyn för WheelAway som du som användare godkänner när du använder Tjänsterna (dessa benämns gemensamt “Villkoren”). För företag som använder Tjänsten gäller i tillägg även WheelAways användarvillkor för företag.

För att alla ska kunna använda den tjänst som WheelAway tillhandahåller på ett tryggt och säkert sätt behöver du följa Villkoren. Läs igenom Villkoren och tveka inte att kontakta kundservice om det är något du undrar över (team@wheelaway.se).

WheelAway äger inte de bilar som läggs ut eller säljs genom WheelAway och är inte part i några avtal mellan säljare och köpare som har uppstått genom, eller med hjälp av, Tjänsten. Vid eventuell tvist mellan säljare och köpare ska parterna ta kontakt med varandra för att försöka lösa tvisten. Genom att använda Tjänsten godkänner du Användarvillkoren och förbinder dig att följa dem.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsten

Användarna av Tjänsten är indelade i två (2) olika kategorier: 

  • Företag, dvs. bilhandlare eller andra parter som köper bilar och som är registrerade i Tjänsten. 

  • Kunder, dvs. de som lägger ut bilar till försäljning genom att skapa en annons, som kan vara fysiska eller juridiska personer.

Med “Användare” avses nedan Företag och Kunder, tillsammans eller individuellt. För att ha rätt att använda Tjänsten måste Användaren vara minst 18 år gammal eller vara en svensk juridisk person.

WheelAway förbehåller sig rätten att neka tillhandahållande av Tjänsten till Användare som bryter eller tidigare har brutit mot Villkoren, tidigare av WheelAway tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Vidare förbehåller WheelAway sig rätten att neka tillhandahållande av Tjänsten till Företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Om du registrerar ett Företag som användare intygar du att du har behörighet att binda Företaget till Villkoren.

WheelAway förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av Användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsten i strid med Villkoren.

Dina personuppgifter

Alltvex Oy  ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som sker när du använder Tjänsten. Du hittar fullständig och detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med Tjänsten i personuppgiftspolicyn. Här hittar du information om vilka uppgifter vi behandlar, våra syften med behandlingen av personuppgifterna och vilka möjligheter och rättigheter du har. Du kan göra inställningar och val relaterade till behandlingen av dina personuppgifter i dina kontoinställningar.

WheelAway har rätt att lämna ut Kundens namn, telefonnummer och/eller e-postadress till Företag om WheelAway har anledning att tro att utlämnandet av sådana uppgifter är motiverat på grund av det ändamålsenliga tillhandahållandet av Tjänsten. 

Skapa ett Användarkonto

Användare kan skapa ett användarkonto via Tjänsten (“Användarkonto”). Om du registrerar ett företag som Användare intygar du att du har behörighet att binda företaget vid Villkoren. 

När du registrerar ditt Användarkonto måste du ange den information som Tjänsten kräver, du ansvarar för att informationen är korrekt, tillförlitlig och fullständig. WheelAway har rätt att kontrollera att den information som Användaren tillhandahåller för att använda Tjänsten är korrekt, tillförlitlig och fullständig. Tänk på att Användarkontot är personligt och att du ansvarar för all aktivitet som sker genom Användarkontot. Om du får veta att någon annan har använt ditt Användarkonto, måste du omedelbart informera WheelAway om detta via e-post till: info@wheelaway.se.

Tjänsten

Tjänsten är en onlineauktion där en Kund kan lägga ut sin bil till försäljning genom att skapa en annons och låta Företag buda på bilen via Tjänsten (“Auktion”). Företag kan använda Tjänsten för att lägga bud på bilar som säljs via Tjänsten. En Kund kan lägga ut sin bil till försäljning genom att skapa en annons för sin bil och Företag kan uttrycka sin önskan att köpa bilen som säljs av Kunden genom att lägga ett preliminärt bud (“Bud”). Eftersom Auktionen och Bud som lämnas via Tjänsten endast är uttryck för avsikt att sälja respektive köpa är dessa inte bindande, varken för Användarna eller WheelAway. En Kund har dock ingen skyldighet att sälja bilen och Företag har ingen skyldighet att köpa den.

Om en Kund vill acceptera ett Bud görs detta direkt genom Tjänsten (“Accepterat Bud”), varefter Företag med vinnande bud erhåller information om det Accepterade Budet samt Kundens kontaktuppgifter. Ett Accepterat Bud är inte bindande för Företaget. Företaget har rätt att provköra och inspektera bilen innan det Accepterade Budet slutligt bekräftas. Eftersom ett Accepterat Bud endast är ett uttryck för Kundens vilja att sälja är det inte heller bindande för Kunden. Företaget kommer efter ett Accepterat Bud kontakta Kunden för att komma överens om inspektion och provkörning av bilen.

Kostnader

Det är gratis för Kunder att skapa en annons via Tjänsten, ta emot Bud och sälja bilen. WheelAway debiterar Företag en provision för genomförda affärer i enlighet med vid var tidpunkt gällande prislista. Företag hittar prislistan i Företagets profil.

Användares rättigheter och skyldigheter

Som Kund intygar och garanterar du att du (a) äger bilen som du lagt ut till försäljning och därmed har rätt att sälja den, eller (b) på annat sätt har rätt att sälja bilen som du lägger ut till försäljning. Ett Företag försäkrar att det har alla nödvändiga rättigheter och tillstånd som krävs för att köpa bilar samt att lägga Bud. Användaren förbinder sig att inte vidta några åtgärder som stör eller på något annat sätt hindrar Tjänsten eller dess servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten. Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser. WheelAway ansvarar inte för det fall Användaren besöker tredje parters webbplatser.

Användaren förbinder sig till att inte skicka, överföra eller lagra material som är falskt, strider mot god sed eller lag, i eller via Tjänsten. Användaren samtycker också till att inte uppmana andra att delta i sådana aktiviteter. 

Wheelaways rättigheter och skyldigheter

Wheelaway är endast tillhandahållare av Tjänsten. Wheelaway är inte part i avtal mellan Användare som skapats genom, eller med hjälp av, Tjänsten. WheelAway ansvarar således inte för Användarna av Tjänsten eller Användarnas handlingar, användning, beteende eller aktiviteter i eller relaterade till Tjänsten. WheelAway är inte en bilhandlare och köper eller säljer inte bilar eller tillhandahåller därtill relaterade tjänster. Klagomål, reklamationer och kontakter som rör Företagen bör riktas direkt till Företaget i fråga. WheelAway har rätt att inspektera uppgifter om bilen som har sålts eller lagts ut till försäljning av Användaren på Tjänsten för att säkerställa att Användaren använder Tjänsten i enlighet med tillämplig lag och på det sätt som Tjänsten är avsedd att användas.

WheelAway ansvarar inte för korrektheten eller tillförlitligheten i något innehåll som publiceras av Användare eller tredje part i Tjänsten, inklusive men inte begränsat till annonser eller Bud. WheelAway har därmed inget ansvar för ekonomiska eller andra beslut som Användare tagit baserat på information som publicerats av Användare eller tredje part i Tjänsten eller vid sin användning av Tjänsten.

Annonseringsregler

För att få skapa en annons och aktivera en Auktion på WheelAway måste du följa våra regler för annonsering. 

Vad som anges i denna punkt avseende regler för annonsering ska inte uppfattas som komplett eller uttömmande utan endast exemplifierande. Du som Användare är personligen ansvarig för din annons och ansvarar själv för att den information som du lägger in i annonsen är korrekt och inte strider mot gällande lagar och regler eller av WheelAway uppställda regler. 

Tillåtna varor -
WheelAway tillåter endast annonsering av bilar. 

Beskrivning -
Annonstexten ska innehålla en beskrivning av bilen i annonsen. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord eller taggar i annonsen som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke. 

Bilder -
Bilder som publiceras ska föreställa den bil som annonseras.

Det är inte tillåtet att ta bilder som inte tillhör dig utan tillåtelse. Sådana bilder kan vara skyddade under upphovsrättslagen. Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se även information under punkten Användargenererat innehåll i Användarvillkoren. Däri anges bland annat att Användargenererat innehåll överlåts till WheelAway varvid WheelAway får rätt att fritt förfoga över innehållet. 

Stötande och kränkande innehåll -
Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer är inte tillåtna i Tjänsten. Bilder av kränkande, stötande eller uppseendeväckande karaktär tillåts inte.

Granskning och kontroll -
WheelAway förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användarillkoren, tredje parts rättigheter, annan rättslig reglering eller mot WheelAways principer och anda. WheelAway förbehåller sig rätten att justera annonstext om texten bryter mot annonseringsregler och annonsen efter ändringen är tillåten.

Meddelandetjänst -
I WheelAways meddelandetjänst kan du som har ett Användarkonto skicka och ta emot meddelanden. När du använder meddelandetjänsten visas ditt användarnamn för den du skickar och tar emot meddelanden från. På WheelAway förväntar vi oss att våra Användare håller en god och trevlig ton, det är därför inte tillåtet att: 

  • hota, trakassera eller i övrigt agera stötande mot annan Användare; 

  • använda WheelAways meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling; eller

  • i övrigt missbruka WheelAways meddelandetjänst, t.ex. genom att skicka skräppost, otillåten marknadsföring eller andra oönskade meddelanden. 

WheelAway kan filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. WheelAway kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot Användarvillkoren eller som WheelAway har skäl att anta strider mot gällande lagar och regler.

WheelAway förbehåller sig rätten att neka och ta bort annonser och att stänga av Användare som inte följer reglerna för annonsering samt att stänga av Användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på ett sätt som är till skada för WheelAway eller andra Användare. 

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en Användare av Tjänsten skapar och/eller lägger upp via Tjänsten som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (“Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till Användargenererat innehåll som du tillför Tjänsten, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att du har fått tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Tjänsten i enlighet med Villkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Tjänsten, exempelvis genom att publicera en annons, ger du WheelAway en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet. Detta innebär att WheelAway har rätt att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten, oavsett mediekanal, och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. WheelAway får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. WheelAways rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort.

Du efterger alla krav på ersättning från WheelAway för WheelAways användning av det Användargenererade innehållet genom att lägga upp det på Tjänsten.

Immateriella rättigheter

WheelAway, eller WheelAways licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten. Om inte annat anges är allt material WheelAways exklusiva egendom.

Du har inte rätt att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information från Tjänsten utan föregående skriftligt tillstånd från WheelAway. Detta förbud hindrar inte att du sparar information från annonser för bilar som du köpt via WheelAway.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering eller liknande, samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Tjänsten är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från WheelAway.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Skyldighet att lämna uppgifter

När du säljer bilar via Tjänsten kan WheelAway komma att be om kompletterande uppgifter från dig när WheelAway har rättslig skyldighet att göra det. Att du lämnar de uppgifter som WheelAway ber om är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig och vi förbehåller oss därför rätten att stänga av användare som inte lämnar begärda uppgifter.

Tredjepartsinformation

WheelAway har rätt att tillhandahålla åsikter, råd, erbjudanden eller annan information från tredje part i Tjänsten. Tredje part är själv ansvarig för den information de delar i Tjänsten. WheelAway ger således inga garantier avseende den information som delas av en tredje part i Tjänsten och ansvarar därför inte för den information som delas av den tredje parten i Tjänsten.

När du annonserar kan WheelAway visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som Kund lägger in, exempelvis kan fordonsuppgifter visas upp med hjälp av det registreringsnummer som du har angett för fordonet som annonseras. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part och WheelAway tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna WheelAway om något inte stämmer.

Ansvarsbegränsning

WheelAway garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Tjänsten kan komma att störas av ett antal faktorer utanför WheelAways kontroll och WheelAway ställer inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. WheelAway har rätt att inaktivera Tjänsten eller en del av den på grund av underhåll, installationsarbete, modifiering, allmän ordning och säkerhet, systemöverbelastning eller andra liknande orsaker. WheelAway kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Tjänsten och dess innehåll. Tjänsten är huvudsakligen en onlineauktion, det vill säga en plattform som låter Användare auktionera ut samt lägga bud på bilar. WheelAway ansvarar inte för den utannonserade bilen. WheelAway har ingen kontroll över och är inte part i avtal som träffas mellan Kund och Företag. Du ska inte anta att en annons, en försäljning eller ett köp av en bil är giltigt och lagligt bara för att det förekommer på Tjänsten.

WheelAway ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Tjänsten som en direkt följd av vårdslöshet från WheelAways sida. WheelAway ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador.

WheelAway ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda svar på Bud eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som Användare åtar dig att hålla WheelAway skadeslöst för det fall tredje part ställer krav på ersättning från WheelAway på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med Villkoren eller i strid med tillämplig lag eller tredje parts rättighet.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och Villkoren. Tvister som följer mellan Användaren och WheelAway ska i första hand lösas genom förhandlingar. Tvister ska i andra hand avgöras av svensk allmän domstol.

Övrigt

WheelAway kan komma att göra förändringar i eller tillägg till Villkoren. De uppdaterade Villkoren kommer då att publiceras på WheelAways hemsida. I de fall ändringarna har påverkan på Användaren kommer de uppdaterade Villkoren även att skickas till Användaren via mejl.

De ändrade villkoren blir gällande för nya Användare från och med det datum då de publiceras på WheelAways hemsida. Användare som redan använder Tjänsten kommer att meddelas vilken varselperiod som gäller innan de nya villkoren träder i kraft. Sådan varselperiod kommer att vara rimlig och proportionell sett till de förändringar som sker och kommer som huvudregel inte att vara kortare än 15 dagar.

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner Användaren att avtalet som ingåtts med WheelAway, utan Användarens samtycke, kan överlåtas till annat bolag. Vidare har WheelAway rätt att överföra en viss eller alla sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en tredje part.