Wheelaway tjänstens integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas vid användning av tjänsten Wheelaway. 

Vi kan ensidigt ändra denna integritetspolicy. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter att den uppdaterade versionen av integritetspolicyn har publicerats.

ALLMÄN INFORMATION

Wheelaway tjänsten i Sverige är en del av Alltvex Group och dina uppgifter behandlas av Alltvex Oy. Om du har fått tillgång till Alltvex-tjänsten genom Blocket.se, och vill ha mer information om hur Blocket behandlar personuppgifter, vänligen besök Schibsted ASAs integritetspolicy här: https://info.privacy.schibsted.com/se/schibsted-sverige-personuppgiftspolicy/

Personuppgiftsansvarig:

  • Alltvex Oy (2669142-8)

  • c/o

  • Alltvex Sweden AB (559384-7766)

  • Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm, Sweden

Kontaktperson:

  • John Skantze

  • john@wheelaway.se

För att få ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter, kontakta: privacy@wheelaway.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Syftet med behandlingen

Rättslig grund

Registrerade och personuppgifter som behandlas

Kundrelation

Avtal

Vi måste uppfylla våra kontrakt

Kunder:

(i) Allmän information och kontaktinformation

(ii) fordonsinformation

(iii) annan information som lämnats till oss

Analys av kunddata för att utveckla nya tjänster och möta kundernas behov

Vårt berättigade intresse

Vi behöver analysera vår kunddata för att förbättra vår service och bedriva vår verksamhetObservera! Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter

Alla våra kunder:

(i) allmän information och kontaktinformation

(ii) information om användningen av tjänsten

Samarbetsrelationer


Avtal

Vi måste uppfylla våra kontrakt

Partners och potentiella partners:

(i) Allmän information och kontaktinformation

(ii) annan information som lämnats till oss

Direktmarknadsföring

Vårt berättigade intresse

Vi behöver implementera, etablera och utveckla kundrelationer och utveckla vår verksamhet


Observera! Du har rätt att invända mot  direktmarknadsföring.

Kunder och handlare och potentiella handlare:

(i) allmän information och kontaktinformation

(ii) information relaterad till kundförhållandet

Vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt

Vårt berättigade intresse

Vi behöver implementera, etablera och utveckla kundrelationer och utveckla vår verksamhet


Observera! Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter inkluderas i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kunder

i) fordonsinformation

(ii) auktionsinformation

Rekrytering

Vårt berättigade intresse

Vi behöver kunna  hantera vår rekrytering


Observera! Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Jobbsökare:

(i) Allmän information och kontaktinformation

(ii) CV-information

(iii) annan information som den arbetssökande lämnat till oss

Kommunikationer

Vårt berättigade intresse

Vi behöver kunna hantera kontaktförfrågningar till oss

Personer som tar kontakt:

(i) Allmän information och kontaktinformation

(ii) annan information som lämnats till oss

Cookies och annan liknande teknik

Samtycke


Personer som besöker vår webbplats:

(i) IP-adresser

(ii) Besökarnas aktivitet på vår webbplats

VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

 Information om de registrerade erhålls från följande källor:

Syftet med bearbetningen

Källor

a-e

(i) Registrerade personer

(ii) Offentliga källor som Internet, Posti, PRS och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata mm.

f-g

registrerade

h

Cookies

HUR PERSONUPPGIFTER DELAS MED ANDRA PARTER

Vi kan komma att dela personuppgifter som rör dig till tredje part som en del av vår normala affärsverksamhet. Vid delning av personuppgifter till tredje part säkerställer vi att överföringen av personuppgifter sker på ett säkert sätt med hänsyn till datasäkerhet och adekvata dataskyddsavtal.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till vår

  • Tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av datalagring och kommunikationstjänster, eller leverantörer av redovisnings- och revisionstjänster

  • Tjänstepartner som kan vara personuppgiftsansvariga på egen hand, till exempel bilhandlare


Dessutom delar vi personuppgifter till relevanta myndigheter på legitim förfrågan.Vi stödjer även vetenskaplig forskning med data och insikter från våra tjänster, vilket kan innefatta personuppgifter.

Personuppgifter kan överföras utanför EU och EES. I dessa fall säkerställer vi en tillräcklig nivå av dataskydd, t.ex. genom EUs standardavtalsklausuler.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med behandlingen

Lagringsperiod

Kundrelation


Vi lagrar nödvändiga personuppgifter så länge som avtalsförhållandet gäller.

Analys av kunddata för att utveckla nya tjänster och möta kundernas behov

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till utövandet av behandlingssyftet.

Samarbetsrelationer

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter så länge som avtalsförhållandet gäller.

Direktmarknadsföring

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter tills du meddelar oss att du inte längre vill ta emot marknadsföring (så kallat opt​-out) 

Rekrytering

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter i högst tolv (12) månader efter att vi fått jobbansökan, om de arbetssökande inte har anställts.

Kommunikationer

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter i högst tre (3) år efter att vi har blivit kontaktade.

Cookies och annan liknande teknik

Lagringstiden för nödvändig data beror på cookien eller annan liknande teknik.

Kolla cookiepolicyn här.

REGISTRERADES  RÄTTIGHETER

Den registrerade har rätt att utöva alla rättigheter som anges nedan. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post till privacy@wheelaway.se. Dina rättigheter kan tillgodoses först efter att vi har försäkrat oss om din identitet på ett adekvat sätt.

Rättighet

Beskrivning

Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att få tillgång till de uppgifter som den personuppgiftsansvarige har lagrat om honom eller henne.

Rätt till rättelse och radering

Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige korrigerar eller raderar personuppgifter som rör den registrerade enligt grunder som anges i lag.

Rätt till begränsning av behandlingen

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av personuppgifter som avser den registrerade enligt grunder som anges i lag.

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få de personuppgifter som den registrerade har lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtal mellan personuppgiftsansvarig och den registrerade samt att behandlingen sker automatiserat.

Rätt att invända

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom för sådana marknadsföringsändamål.


Om personuppgifter behandlas på grundval av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse har den registrerade rätt att invända mot behandling av personuppgifter som avser honom enligt grunder som anges i lag.

Automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatisk behandling, såsom profilering, som har en rättslig inverkan på honom eller henne, eller annan motsvarande betydande effekt.

Rätt att återkalla samtycke

I de fall behandlingen av personuppgifter sker på grundval av samtycke från den registrerade har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke.

Alla registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att personuppgifter som rör honom eller henne har behandlats i strid med dataskyddsförordningen. Klagomålet kan lämnas in i den EU-medlemsstat där den registrerade har en permanent bostad eller arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägde rum.

I Sverige är  Integritetsskyddsmyndigheten behörig myndighet.